Kontakta oss!

Varför arbeta agilt med mjukvaruutveckling?

När det kommer till mjukvaruutveckling är det mer regel än undantag att det arbetas agilt, en metod inom projektledning som karakteriseras av flexibilitet, kontinuerlig förbättring och nära kundkontakt. Ett projekt som genomförs agilt följer inte en typiskt linjär process, utan arbetet görs iterativt med konstanta anpassningar och förbättringar, något som oftast resulterar i högre kvalitet och en mer effektiv resurshantering. Detta står i kontrast till den mer traditionella vattenfallsmetoden där ett projekt har olika faser, som ofta definieras redan i början, med tydlig början och slut.  

Fördelar med det agila arbetssättet

Iterativt och inkrementellt arbete

Arbetar man agilt bryts projektet ner i mindre, hanterbara cykler, så kallade sprints. En sprint varar ofta från en till fyra veckor och under den här tiden siktar utvecklingteamet på att leverera ett specifikt arbete eller en del av produkten som då är färdig och redo för granskning. På så sätt görs det kontinuerliga utvärderingar av vart man är på väg samt justeringar av produkten.  

Kund- och användarfokus

Kunden och produktens användare involveras ständigt i arbetet i form av regelbundna möten, användartester samt feedback- och demosessioner. På så sätt når ny information utvecklingsteamet direkt och det blir färre missförstånd, något som minskar risken för omfattande förändringar sent i utveckling – vilket kostar både tid och pengar.  

Samarbete och kommunikation

Regelbunden dialog med alla intressenter säkerställer att deras feedback når teamet under hela utvecklingsprocessen, vilket leder till en mer högkvalitativ slutprodukt. Alla intressenter hålls också informerade om framsteg, kommande arbete och potentiella utmaningar, något som är bra för samarbetet och förtroendet.  

Inom utvecklingsteamet är samarbete minst lika viktigt då det gör arbetet transparent samt främjar diskussioner som leder till förbättringar och nya perspektiv.

Flexibilitet

Tack vare det inkrementella och iterativa arbetssättet är det möjligt att vara flexibel under projektets gång. Denna flexibilitet möjliggör kontinuerliga förändringar i utvecklingsprocessen, vilket är särskilt värdefullt i projekt där krav kan ändras snabbt som svar på nya marknadsförhållanden eller feedback från användare. Eftersom agila projekt inte följer en tydlig steg-för-steg-process kan teamet smidigt anpassa både scope och riktning utan att omfattande omplanering krävs.

Kontinuerlig förbättring

Arbetssättet möjliggör också för kontinuerlig förbättring, vilket är en central del av att arbeta agilt. Målet med varje iteration är inte bara att slutföra ett antal arbetsuppgifter, utan även att alltid sträva efter förbättringar som höjer kvaliteten på slutresultatet. Detta möjliggörs av de regelbundna mötena med kund, interna feedbackmöten, en öppen dialog och den lärande kultur som agila team präglas av.  

Nackdelar med det agila arbetssättet

Svårt att hantera stora projekt

I stora projekt kan det finnas många agila team som arbetar parallellt med olika delar av samma projekt – något som kan vara svårt att koordinera på grund av komplexiteten att upprätthålla en effektiv kommunikation mellan stora team.

Större projekt har också ofta ett flertal beroenden mellan olika team och att hantera dessa, samtidigt som man ska vara flexibel och lyhörd, kan vara utmanande.  

Kan krocka med företagskulturen

Att arbeta agilt kan vara svårt för stora, lite mer traditionella bolag som har tydliga hierarkier. Den agila metoden gynnas av en öppen och flexibel kultur som inte kännetecknas av maktstrukturer.  

Att på ett framgångsrikt sätt implementera ett agilt arbetssätt i verksamheten kräver engagemang och stöd från ledningsgruppen, något som kan vara utmanande.  

Resursintensivt

Olika möten (till exempel stand-ups, demos och retros) ska hållas regelbundet för att gynna kommunikationen, något som ibland kan uppfattas som något som tar tid från själva utvecklingsarbetet. Det kan även uppfattas som tidsödande av en kund som inte är helt van vid det agila arbetssättet då de ska involveras ofta och mycket.  

Varför ska man arbeta agilt med mjukvaruutveckling?

Fördelarna med ett agilt arbetssätt är väldigt tydliga i mjukvaruutveckling, främst eftersom snabba anpassningar är avgörande för att möta kontinuerligt föränderliga användarbehov och nya tekniska krav. När dessa behov och krav har tillmötesgåtts är det viktigt att lösningen testas noggrant för att säkerställa att den fungerar felfritt, något som sker kontinuerligt vid agilt arbete. Om buggar upptäcks kan utvecklingsteamet omedelbart åtgärda dessa, utan att andra delar av mjukvaran påverkas.  

På Meta Bytes ser vi agilt arbete som det mest effektiva arbetssättet när det kommer till mjukvaruutveckling och både våra projektledare och utvecklare är experter på det här sättet att arbeta. Genom ett nära samarbete med våra kunder och ett flexibelt förhållningssätt kan vi snabbt anpassa oss efter ändrade behov eller förhållanden och på så sätt säkerställa att vi alltid levererar amazing tech with damn good business impact.

Block Quote
Tillbaka