Kontakta oss!

Utveckla mjukvara med Meta Bytes – hur går det till?

Lite förenklat kan man säga att om du jobbar på ett företag och vänder dig till oss, handlar det antagligen om något av följande:

  1. Ni behöver bygga ett helt nytt system
  1. Ni behöver hjälp med ett befintligt system (vidareutveckling och förvaltning)
  1. Ni behöver rådgivning när det kommer till digitalisering och tech

Att ta fram ett helt nytt system

Agerar vi rådgivare åt våra kunder har de ofta en önskan om att digitalisera sig för att bli mer effektiva i sina processer, men ingen riktigt tydlig idé om hur de kan bli det. Vi går då in och gör en djupgående analys av verksamheten för att hitta potential för förbättring.  

När företag behöver hjälp med ett befintligt system handlar det ofta om att vi helt tar över driften för det och därmed ansvarar för underhåll, vidareutveckling, uppgraderingar och dokumentation.

Det allra vanligaste är dock att vi, tillsammans med kunden, tar fram en ny lösning som är helt anpassad efter just deras behov och utmaningar. Nedan beskriver vi hur en sådan process kan se ut – helt enkelt hur det går till att utveckla mjukvara med oss på Meta Bytes. Beskrivningen är något förenklad och kan variera från projekt till projekt. Dessutom sker inte allt i en kronologisk ordning utan man hoppar ofta mellan de olika stegen.

Steg 1: Lösningsdiskussion och fastställande av lösning

I början av vårt samarbete kommer vi ägna en del tid åt att förstå er verksamhet och vad ni vill uppnå med lösningen ni ska bygga. Vi lyssnar på era behov och tillsammans utforskar vi och diskuterar vilka möjligheter och lösningar som kan bidra till att uppnå era mål. Vi hjälper er att prioritera behov och krav och skapar en vision för lösningen som kan omfatta allt ifrån användargränssnitt och funktionalitet till systemarkitektur och integrationsmöjligheter.  

Projektet konkretiseras

Innan vi kan påbörja utvecklingsarbetet måste vi göra en förstudie där vi tar fram samtliga förutsättningar och konkretiserar bland annat följande:

  • Syfte och mål  
  • Projektets omfattning (och eventuellt avgränsningar och framtida funktioner)  
  • Kravspecifikation  
  • Budget  
  • Tekniskt lösningsförslag inklusive designförslag  
  • Milstolpar  
  • Dataskydd och säkerhet

Vissa av punkterna ovan kommer upp till diskussion under i princip hela samarbetet. Dataskydd och säkerhet är exempelvis en sådan eftersom det är en oerhört viktig fråga som måste börja diskuteras tidigt och tas hänsyn till under hela resan.

Projektet omfattning och kravspecifikationer är också något som vi återkommer till, även under utvecklingsarbetet. Kunden gör ofta omprioriteringar och funktioner som man från början tänkte var viktiga (must-haves) blir kanske nedgraderade till något som vore bra att ha, men faktiskt inte behövs. Fokus ligger därför på att verkligen plocka ut de mest kritiska funktionerna som ska prioriteras för att på så sätt minimera framtida risker och få en bättre förståelse för vad som kommer blir mest värdefullt för er som kund.  

Angående budgeteringen är det egentligen först när omfattning och kravspecifikation tydliggjorts som det går att närmare precisera vad kostnaden kan komma att bli. Eftersom prioriteringarna ofta ändras kan det dock vara svårt att göra en uppskattning. Läs mer om det i artikeln Varför är det svårt att uppskatta kostnaden för skräddarsydd mjukvara?

Ett team sätts samman

Våra diskussioner äger rum under ett antal workshops där vi tillsammans tar fram en plan för hur vi tar er idé från koncept till produkt på ett kostnadseffektivt sätt. Ju längre vi kommer i våra diskussioner, desto fler från vårt team inkluderar vi. Det kommer bland annat finnas en leveransansvarig som under hela projektets gång bjuder in till möten, faciliterar dem och håller projektet på rätt spår. Ni kommer även träffa en lösningsarkitekt, som är den som ser till att lösningen vi levererar motsvarar de behov och krav ni har, och en UX/servicedesigner som är expert på att utforma tjänsten så att den blir smidig (och snygg!) att använda. Eventuellt tar vi in mjukvaruutvecklare redan här, annars kommer det när själva utvecklingsarbetet påbörjas.

Steg 2: Implementering, testning och kvalitetssäkring

Det är här vi sätter upp basinfrastrukturen och drar igång med all kodning och vi arbetar alltid agilt och enligt Scrum eller Kanban. Tillsammans med er har vi kontinuerliga avstämningar och demos för att få feedback på det som gjorts. Vi arbetar i så kallade sprints där allt arbete planeras i tvåveckorsperioder. På så sätt blir vi flexibla och kan göra ändringar trots den satta kravspecifikationen. Ingenting är alltså hugget i sten och vill ni ändra något går det alltid att genomföra.

Kontinuerliga tester och granskning av kod

I den här fasen genomförs det även tester, både i form av tidiga användartester där en intern användargrupp hos er får testa den nästan färdiga lösningen och komma med förslag på förbättringar, och sluttester av den färdiga mjukvaran. Något som kontinuerligt förekommer parallellt med både testning och utveckling är kvalitetsgranskning, där en eller flera av våra utvecklare går igenom koden för att hitta eventuella fel och förbättringsområden.  

Flexibelt arbetssätt

Implementerings- eller utvecklingsfasen visar tydligt på hur nära våra kunder vi jobbar. Vi vet att ni kan komma att ändra era prioriteringar under resans gång och är därför så flexibla som möjligt i vårt tillvägagångssätt. Det bör också nämnas att vi ofta går fram och tillbaka från den här fasen till den första – något som sker naturligt då olika funktioner och tillägg diskuteras om och om igen.  

Steg 3: Go-live  

I go-live-fasen blir mjukvaran efter testning, justeringar och noggrann granskning tillgänglig för alla användare. Det är här din verksamhet kan börja räkna in den ROI som lösningen kommer generera.  

Steg 4: Kontinuerlig leverans  

Vi finns alltid där för våra kunder även efter att lösningen är på plats och den här fasen brukar vi dela in i två delar – löpande implementering och något som vi brukar kalla managed services. Den förstnämnda inkluderar bland annat ständiga förbättringar och förändringskrav samt tillägg av funktioner och den senare handlar om att vi ansvarar för övervakning, uppdateringar gällande infrastruktur, kostnadsoptimering över tid etc.  

Självklart erbjuder vi också våra kunder support och hur det går till anpassas efter varje enskilt fall. Ofta sätter vi upp en så kallad servicedesk dit incidenter rapporteras in automatiskt och där även användarna har möjlighet att manuellt rapportera in problem och avvikelser.  

Mjukvaruutveckling är en dynamisk process och går ofta fram och tillbaka mellan de olika stegen och alla projekt ser olika ut. Med den här artikeln hoppas vi dock att ni har fått en någorlunda överblick över hur det kan gå till och är taggade på att sätta igång – för det är vi. Och just det – utvecklar man mjukvara tillsammans med oss på Meta Bytes får man givetvis räkna med några dåliga skämt längs vägen!

Block Quote
Tillbaka