Kontakta oss!

Behovsanalys och teknisk utvärdering – två nycklar till ett lyckat mjukvaruprojekt

På Meta Bytes ser vi behovet av att tillsammans med våra kunder jobba på ett flexibelt sätt där fokus ligger på kontinuerlig feedback. Detta gör att vi under hela projektet – ja, egentligen under hela mjukvarans livscykel – är öppna för nya insikter. Att ta fram mjukvara med våra kunder är en resa där vi tillsammans lär oss mer för varje steg vi tar, vilket också kan leda till omprioriteringar för att reflektera förståelsen för projektet och dess mål.  

För att skapa en robust grund att utgå från genomför vi ofta en förstudie innan utvecklingsarbetet drar igång. Det är förstudien, som främst består av en behovsanalys och en teknisk utvärdering, som till stor del skapar förutsättningarna för ett lyckat mjukvaruprojekt.

Behovsanalys – projektets grundsten

När vi tar fram en behovsanalys ligger fokus på att definiera vad du som kund har för affärsbehov och hur användarnas behov ser ut. För att göra det är det först och främst viktigt att vi skapar oss en förståelse för verksamheten.  

Verksamhetsförståelse

För att kunna ta fram den perfekta mjukvarulösningen åt er behöver vi få en tydlig inblick i verksamheten. Vilka processer är kritiska, vilka utmaningar står ni inför och vad har ni för övergripande mål? Att förstå det dagliga arbetet är ett måste för att vi ska kunna skräddarsy en lösning som effektivt stödjer och förbättrar verksamheten.  

Affärsbehov

Att ha ett tydligt affärsmål, såsom ökad effektivitet, kostnadsbesparingar eller förbättrad kundservice är viktigt, inte minst för att kunna utvärdera resultatet. Tänk efter varför ni behöver lösningen och varför projektet är viktigt för att uppnå verksamhetens övergripande mål.

Användarbehov

Att förstå användarbehoven kan vara den viktigaste delen av behovsanalysen då det är här vi identifierar och analyserar användarnas behov, krav och förväntningar på lösningen. Fokus ligger därmed på att förstå vilka problem eller utmaningar som behöver lösas, vilka mål som ska uppnås och vilka funktioner eller egenskaper som är viktiga. Då vi även vill skapa en användarupplevelse utöver det vanliga fokuserar vi också på UX/UI där vi tillsammans diskuterar lösningen utifrån visuella prototyper. På så sätt öppnar vi upp för nya insikter och ständiga förbättringar.  

Efter en framtagen behovsanalys har vi inte bara en tydligare bild av kraven som finns, utan även en vision för projektet, vilket gör det möjligt för oss att utforma lösningen på ett mer effektivt sätt.  

Teknisk utvärdering – visar vägen framåt

En annan viktig del för att projektet ska lyckas är att från början undersöka hur tekniskt genomförbart projektet är och vilka tekniska krav som finns. Vi går då igenom den befintliga infrastrukturen, integrationsmöjligheter med befintliga system, säkerhetskrav, skalbarhet och andra tekniska faktorer som kan påverka projektet och dess utfall.  

Vi tittar på de tekniska resurser och kompetenser som behövs och för att möta de behov som vi identifierat. Utfallet av detta hjälper oss först och främst att ta ett beslut kring den tekniska genomförbarheten och används som beslutsunderlag för hur vi ska ta oss framåt.  

Att göra en teknisk utvärdering hjälper till att säkerställa att kraven som finns går att uppfylla, det förhindrar otydlighet mellan utvecklingsteamet och intressenterna och det underlättar planering och resursallokering.  

När vi tittar på genomförbarheten görs även en riskanalys för att identifiera potentiella risker som kan få inverkan på projektet och därmed påverka dess resultat. Riskerna bedöms utifrån vilken grad de kan komma att påverka projektet och vi tar sedan fram en strategi för att hantera dem.  

Granskas inte den tekniska genomförbarheten tillräckligt noga finns det risk för att överraskningar uppstår under projektets gång vilket kan leda till påverkan på både budget och tidsram.

Behovsanalysen och den tekniska utvärderingen lägger grunden för ett lyckat projekt

Tack vare behovsanalysen får vi insikt i användarnas behov och krav medan den tekniska utvärderingen identifierar eventuella utmaningar och hjälper oss att välja tekniska lösningar som lämpar sig för just er verksamhet. Tillsammans med riskanalysen skapar de en robust grund som banar vägen för ett lyckat projekt. Även om Meta Bytes arbetar agilt och därmed är flexibla under utvecklingsprocessen är det viktigt att innan arbetet drar igång få en god förståelse för kundens verksamhet och vad lösningen ska uppnå.

Block Quote
Tillbaka